قائمة

کیلو وات موتور برای یک ساعت با شماره کیلووات ساعت برق